#Artikel120Grondwet informatie

Art120_Flyer_voorzijde

 
 
 
 
 

Download de uitnodiging/flyer Art120gw

 

 

 
 

 
 

 
 

Art120_Poster

 
 
 
 
 

Download de uitnodiging/poster Art120gw

 

 

 
 

 
 

 
 
Art120gw_cover folder

 
 
 
 

Download de folder Art120gw

 
 
 
 

Logo_Art120gw

 
 
 

Project: Artikel120 Grondwet

 

 

De Vrouwen Partij maakt zich grote zorgen over het feit dat mens- en burgerrechten in Nederland, sinds 1983 met het maken van wet- en regelgeving, niet meer getoetst worden aan de grondwet. Het is zo dat een rechter, tenzij hij activistisch is, wet- en regelgeving en verdragen in Nederland niet kan toetsen aan de grondwet. Hierdoor staan sinds 1983 de grondrechten van alle burgers onder druk en worden de verzoeken van Nederlanders, die zich willen beroepen op de grondwet en de grondrechten, onontvankelijk verklaard.

De bepaling “De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen” in Art.120 van de Nederlandse Grondwet leidt ertoe dat de wetgever, niet de rechter, bepaalt of de inhoud van de wet met de Grondwet overeenstemt. In de Grondwet opgenomen op voorstel van de regering teneinde uitdrukkelijk vast te leggen dat de interpretatie van de Grondwet aan de wetgever is voorbehouden, en dat de rechter daarin geen taak heeft maakt dat Nederland een nieuwe vorm van apartheid kent. Hierdoor moet Art.120 begrensd worden.

Het gevolg van Art.120 is dat de democratie, die de grondslag is van onze rechtstaat, zwaar onder druk is komen te staan. Want het legaliteitsbeginsel van de Nederlandse rechtstaat is gebaseerd op het principe dat de wetgever, de regering en het parlement worden samengesteld door middel van een democratisch proces. Het betekent ook dat elk overheidsoptreden moet voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Het politieke en maatschappelijke debat van nu in Nederland wordt echter gedomineerd door economisch denken. Vanuit bedrijfsbelangen kopen organisaties wet- en regelgeving in. Hierdoor staan deze brancheorganisaties en multinationals door effectief lobbyen boven de mens- en burgerrechten in Nederland.

Voor de verkozen wetgever, die wet- en regelgeving laat inkopen en bedrijfsbelangen en wet- en regelgeving niet toetst aan de grondwet, is een menswaardig samenleven een kostenpost geworden. Samen met de economische, ecologische en sociale crisis betekent dit dat alle mensen in Nederland zichtbaar niet meer gelijkwaardig zijn. Niemand is gelijk, maar als mensen niet meer gelijke toegang hebben zal dit ernstige effecten op de samenleving hebben.

Deze ongelijke toegankelijkheid tot werk, inkomen, zorg, onderwijs, voeding, wonen en rechtspraak is een centraal thema van de Vrouwen Partij. Hierdoor is haar focus steeds meer op het verkennen van het effect van Art.120 op de Nederlandse samenleving komen te liggen. De Vrouwen Partij gaat op 21 maart 2016 een debat hierover organiseren, om zodoende de academische, politieke en maatschappelijke discussie aan te jagen. Want wij zijn van mening dat de burger meer inzicht moet krijgen in wat dit effect van Art. 120 op de gehele Nederlandse samenleving is.

De Vrouwen Partij vindt dat Art.120 een nieuwe tweedeling oftewel een nieuwe vorm van apartheid in Nederland heeft bewerkstelligd. Door middel van dit artikel is er sprake van een gelegaliseerde juridische en fiscale uitsluiting van groepen mensen in de Nederlandse samenleving. Met alle gevolgen van dien. Wij willen dat iedereen doordrongen wordt van de causale oorzaken van dit artikel in de grondwet. Want doordat wet- en regelgeving in Nederland niet meer aan de grondwet te toetsen zijn, heeft Nederland als enig Europees land met Art.120 in de grondwet juridisch en fiscaal eerste, tweede en zelfs derderangsburgers gecreëerd, iets dat onacceptabel is.

Het is weer terug naar vóór 1910, toen Nederland als laatste land ter wereld nog een slavenwet had en vrouwen geen kiesrecht kregen, en vanuit de Code Civil handelsonbekwaam waren.

 
 

Infographic_Grondwet_v2

 
 
 
 
 
 
 

Infographic (klik om te vergroten)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steun het project "Artikel 120 grondwet", geef een donatie en help mee er voor te zorgen dat de wetgever rekening moet gaan houden met de belangen van de burgers.

Meer informatie kun je vinden op Herzie de grondwet - Wiki project

Volg ons op
facebook: www.facebook.com/artikel120
twitter: @Artikel120Gw

Wij zijn ANBI geregistreerd, ons banknummer is: NL82TRIO 0197744508.

 

Contact

Mailbox