5. Onderwijs, kennisdeling en kinderopvang

De Vrouwen Partij vindt dat onderwijsinstellingen de focus terug moeten brengen naar het aansluiten op de maatschappelijke, economische en culturele behoefte van de samenleving. Er moet ervoor gezorgd worden dat alle studenten hierin ervaringen, vaardigheden en de juiste houding aanleren om zelf hun leven te financieren; zelfstandig of in teamverband.

Daarnaast vindt zij dat informatie en kennis voor iedereen toegankelijk moet zijn en de ontwikkeling van de leerling en studenten centraal moet staan. Vanuit een doorlopende leerlijn moet iedereen die dit nodig heeft en naar vermogen tot een maximale groei kunnen komen, ongeacht geslacht, etniciteit of inkomen. Een belangrijk onderdeel van de maatregelen tot gelijke toegankelijkheid rondom kinderopvang is de uitbreiding van het vaderverlof.

De Vrouwen Partij wil in het kader van kinderopvang dat er een continu rooster op lagere scholen komt. Door middel van koppeling aan werkgevers en de hoogste verdieners komen de kosten van kinderopvang terug. De opvang declareert de kosten kinderopvang bij de werkgever(s)van de ouder met het hoogste inkomen. Een belangrijk onderdeel van de maatregelingen tot gelijke toegankelijkheid rondom kinderopvang is de uitbreiding van het vaderschapsverlof. Het is in Nederland gebruikelijk dat de vader of mee-moeder twee doorbetaalde dagen kraamverlof heeft plus maximaal drie dagen onbetaald verlof.Dat laat veel ruimte voor verbetering. Het Deens, Zweeds en Noors model biedt Nederland hierin een handvat.

De Vrouwen Partij wil ook komen tot een uitgebreide moeder CAO om zwangere werkneemsters te beschermen tegen ontslag of andere vormen van ongelijke behandeling om tot die arbeidsmarkt toe te treden. Doel is moeders zonder werk de kans te bieden te participeren aan de samenleving.

De Vrouwen Partij vindt dat er sneller en actiever gekeken moet worden naar de relatie tussen oorzaak en gevolg met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen. Deze dienen zo vroeg mogelijk in kaart gebracht te worden, zodat de ontsluiting van kennis tijdig op eigen niveau aangeboden kan worden. De Vrouwen Partij wil dat alle uitgevers van onderwijsmateriaal gestimuleerd worden om de leerling en student vanuit de onderwijsvernieuwing centraal stellen. Daarnaast vind zij dat “Gendersensitieve Beeldvorming” rondom alle beroepen eerder moet plaatsvinden door middel van onderwijsmateriaal en stages.

Verder wil de Vrouwen Partij de veiligheid op school beter borgen door alle scholen verplicht te stellen een goede teambuilding en een pestprotocol binnen school actief te hanteren. Bij het ontbreken ervan of bij een slecht functioneren ervan moet er een boete komen opgelegd door het ministerie.

 

De Vrouwen Partij wil met inzet van het basisinkomen komen tot een andere financiering van de studie en de doorlopende leerlijn, zodat de toegankelijkheid voor het studeren gewaarborgd blijft. Hiervoor wordt er intensief geïnvesteerd in kennisdeling, iets dat nodig is om de economische, ecologische en sociaal maatschappelijke crisis te overkomen. Kwalitatief goed studeren moet mogelijk zijn ongeacht achtergrond en financiële uitgangspunt. Iedereen die ingeschreven is voor een studie krijgt een Basisinkomen 3.0, mits er geen ander inkomen is. Uitwonende studenten krijgen het volledige basisinkomen, thuiswonende studenten een modulair deel van het basisinkomen. Studiereizen zijn toegestaan tot een duur van drie maanden vanuit een Persoonlijk Ontwikkelingsplan dat door de onderwijsinstelling of het UWV goedgekeurd is.

 

 

Comments are closed.