2. Invoeren basisinkomen 3.0

De Vrouwen Partij wil een onvoorwaardelijk inkomen tot €12.000 voor iedereen die geen inkomen heeft: het basisinkomen 3.0. Dit is een onvoorwaardelijk inkomen van maximaal €12.000 netto, bedoeld om in de eerste levensbehoeften te voorzien. Vanuit een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (PO) en binnen een peer-to-peer omgeving komen tot een nieuwe, eigen financieel onafhankelijke toekomst. Het is toegestaan om bij het basisinkomen samen te wonen of bij te verdienen.

Het werkgerelateerde recht, zowel de WW, WAO, WIA, pensioen en Volksverzekeringen als AOW zullen blijven bestaan. Ze kunnen zelfs om de gelijke toegankelijkheid tot werk te behouden op sommige plekken verbreed worden en effectiever door de overheid beschermd worden. Na de herstructurering is er geen vangnet meer, maar is het gewoon een onderdeel van die nieuwe duurzame samenleving.

Het basisinkomen 3.0 is bedoeld voor mensen zonder inkomen, studenten, ZZP-ers met onvoldoende inkomen, mensen die geen recht meer hebben op werkgerelateerde uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en gepensioneerden die geen of onvoldoende pensioen hebben opgebouwd. Het gaat hierbij om maximaal €12.000 netto per jaar waar men tot €20.000 bruto kan bij verdienen. Belasting wordt geheven over het meerdere van die grens. Het trapsgewijs afbouwen van het basisinkomen vindt plaats wanneer basisinkomen plus verdiensten boven de €20.000 uitkomen. Verdien je uiteindelijk €20.000 inkomen uit werk, dan heb je geen recht meer op het basisinkomen. Mensen moeten dan wel verplicht werk blijven zoeken, zichzelf ontwikkelen door bijscholing, studie of vrijwilligerswerk of door het opzetten van een eigen bedrijf.

Via bijeenkomsten bij het UWV gaan werkzoekenden, zij die zich gaan bijscholen of een bedrijf starten, werken aan een eigen PO (Persoonlijk Ontwikkelingsplan). Uitzondering op deze verplichting is er voor mensen die ziek zijn, mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en alleenstaande ouders (M/V) met kinderen tot 4 jaar. Hier geldt; participeren mag. Een aparte groep is de WA-Jong gerechtigden. De groep zou in ons plan behandeld worden alsof WA-Jong een werkgerelateerd recht was.

Het aanvragen van Basisinkomen 3.0 wordt eenvoudig en kan gedaan worden door iedereen die geen inkomen heeft, via de belastingdienst. Regelingen zoals de kinderbijslag vervallen en worden door de Vrouwen Partij vervangen door een modulair basisinkomen 3.0.
De werkgerelateerde rechten (WW, WAO, WIA) worden meegeteld in het inkomen. Deze werkgerelateerde rechten komen bovenop het basisinkomen. Mocht men minder inkomen hebben dan de €12.000 netto dan wordt dit verwerkt tot een inkomen van €20.000 bruto.

Het basisinkomen vervangt in het plan van de Vrouwen Partij direct de huidige regelingen zoals de bijstand, de studiefinanciering en de kinderbijslag. Op termijn zullen de overige sociale rechten zoals huursubsidie en PGB ect komen te vervallen. Dit vanuit het uitgangspunt dat dit niet meer nodig is omdat het basisinkomen gerelateerd is aan een reële economie met reële huurprijzen en lage  kosten voor voeding, energie- en zorg.

Delen, samenwonen en maximaal drie maanden reizen, zonder dat er gekort wordt op het basisinkomen, is toegestaan. Bij het niet participeren aan de peer-to-peer groepen of het werken aan een  persoonlijk ontwikkelingsplan vanuit de peer-to-peer werkgroep kan een schorsing volgen die opgeheven kan worden via een intensief maatschappelijk zorg-traject. De prioriteit is gelijke toegankelijkheid scheppen en armoede bestrijden en decriminaliseren. Het basisinkomen 3.0 werkt gender-, leeftijd- en generatie overkoepelend. Het doel is toekomstperspectief te scheppen voor hen die kwetsbaar zijn. Naar onze verwachting zal de invoering van Basisinkomen 3.0 in Nederland economische stabilisering teweegbrengen. Het biedt de mogelijkheid om de nieuwe circulaire economie te financieren en aan te jagen. Nieuwe initiatieven kunnen worden gefinancierd, wat kan leiden tot nieuwe industrieën en werkgelegenheid waarbij  kennisachterstand met betrekking tot de kennis- en circulaire economie ingehaald wordt. Op deze manier ingericht, biedt het basisinkomen 3.0 een onvoorwaardelijk inkomen voor iedereen als het tegen zit.

Het huidige sociaal vangnet wordt bekostigd uit een percentage van het Bruto Nationaal Produkt. Het basisinkomen 3.0 zal op dezelfde manier gefinancierd worden.

Zie voor de complexiteit aan regels: http://www.rechtopgeld.nl/regelingen

Alimentatie wordt als de Vrouwen Partij het kan inregelen, via de belastingdienst verwerkt en komt bovenop het basisinkomen zoals voorgesteld. Dit omdat het te vaak voorkomt dat er een rechterlijke uitspraak ligt, maar dat het moeilijk is om de alimentatie te incasseren. Door de inning via de belastingdienst te laten lopen, komt er rust in het gezin. Zo kan iedereen ook na een scheiding een nieuw leven opbouwen.

Huursubsidie en dergelijke vervallen door het basisinkomen op termijn. De Vrouwen Partij wil een reëel woonbeleid in Nederland. Door de afschaffing van de toeslagen worden de kosten voor de uitvoering en de controle ervan uitgespaard. Hierdoor kan de werkgelegenheid die vrijkomt ingezet worden om andere trajecten binnen de sector wonen te implementeren.

Inkomensafhankelijke sociale huur kan aangevraagd worden tot een inkomen van €35.000 per jaar. Deze dient gekoppeld te worden aan de reële waarde van de woning door middel van een nieuw puntensysteem. Dat voorziet in een druk naar woningbeheer op basis van duurzaamheid. Daarbij zijn zaken zoals goed isoleren, dubbele beglazing, gebruik van aardwarmte en adequaat gebruik van zonne-energie een bepalende factor. De Vrouwen Partij verwerpt de huidige perverse koppeling aan de WOZ, want sociale huurwoningen dienen lage maandelijkse energielasten te hebben. Als een huurhuis niet voldoet aan de nieuw gestelde eisen is het aan de verhuurder om dat zo snel als mogelijk te realiseren. De totale huursom mag dan ook niet hoger zijn dan een vooraf bepaald percentage van het inkomen. Bij het overschrijden ervan zal de verhuurder een boete ontvangen en dient de huurder binnen zes weken gecompenseerd te worden.

 

 

 

Comments are closed.